0
Vaša korpa
Korpa je prazna.

Zaštiti uzbunjivača

U skladu sa članom 16. stav 1. i 3. Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) direktor privrednog društva System line doo Subotica, matični broj: 08660638, sa sedištem u ulici: Bikovački put br.: 87, 24000 Subotica (u daljem tekstu: Društvo) – Žolt Sabo, donosi sledeći:

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

 

PREDMET PRAVILNIKA

Član 1.

1.1. Ovim pravilnikom uređuje se način određivanja lica ovlašćenih za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem kod Društva, postupak unutrašnjeg uzbunjivanja kod Društva, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje (u daljem tekstu: Pravilnik).

1.2. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti uzbunjivača („Sl. Glasnik RS”, br. 128/2014), Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod Društva, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod Društva koji ima više od deset zaposlenih, kao i drugi relevantni propisi Republike Srbije („Sl. Glasnik RS”, br. 49/2015 i 44/2018 – dr. zakon).

 

ZNAČENJE IZRAZA

Član 2.

U smislu ovog Pravilnika, pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 

1) "Unutrašnje uzbunjivanje" je otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera;

2) "Uzbunjivač" je fizičko lice koje izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu;

3) "Društvo" je privredno društvo „System line doo Subotica”, matični broj: 08660638, sa sedištem u ulici: Bikovački put br.: 87, 24000 Subotica

4) "Odgovorno lice" je lice kome su u pravnom licu povereni određeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada, kao i lice koje u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave vrši određene dužnosti;

5) "Radno angažovanje" je radni odnos, rad van radnog odnosa, volontiranje, vršenje funkcije, kao i svaki drugi faktički rad kod Društva;

6) "Ovlašćeni organ" je organ Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave ili nosilac javnih ovlašćenja nadležan da postupa po informaciji kojom se vrši uzbunjivanje, u skladu sa zakonom;

7) "Štetna radnja" je svako činjenje ili nečinjenje u vezi sa uzbunjivanjem kojim se uzbunjivaču ili licu koje ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ugrožava ili povređuje pravo, odnosno kojim se ta lica stavljaju u nepovoljniji položaj,

 

8) “Informacija” podrazumeva podatke o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i podatke radi sprečavanja štete velikih razmera. Informacija može da sadrži potpis uzbunjivača i podatke o uzbunjivaču. Informacija može da bude anonimna (anonimno obaveštenje).

 

NAČIN ODREĐIVANJA LICA OVLAŠĆENIH ZA PRIJEM INFORMACIJE I VOĐENJE POSTUPKA U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM

 

Član 3.

3.1. Direktor Društva određuje lice ovlašćeno za prijem Informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem (u daljem tekstu: Ovlašćeno lice).

3.2. Dužnost Ovlašćenog lica prestaje istekom perioda na koji je određen, odnosno ako mu prestane radni odnos ili bude doneta odluka o postojanju povrede radne obaveze/nepoštovanja radne discipline.

3.2.1. U slučaju iz stava 3.2. ovog člana, direktor Društva će odrediti drugo lice za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka dužnosti Ovlašćenog lica.

3.3. O obezbeđivanju uslova za rad Ovlašćenog lica stara se organ direktor Društva.

3.4. Ovlašćeno lice protiv koga je pokrenut postupak u slučaju povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline, do okončanja tog postupka, obustavlja dalji rad u vezi sa vođenjem postupaka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

3.5. Ukoliko se informacija u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem odnosi na Ovlašćeno lice, ukoliko Ovlašćeno lice dostavi informaciju ili se kod njega utvrdi postojanje sukoba interesa u vezi sa informacijom to lice obustavlja svaki dalji rad u postupku povodom te informacije i o tim okolnostima odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana, obaveštava direktora Društva.

 

3.6. U slučajevima iz st. 3.4. i 3.5. ovog člana, direktor Društva će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana računajući od dana pokretanja postupka za slučaj povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline odnosno od dana dostavljanja informacije direktoru Društva u smislu čl. 3.5. ovog Pravilnika doneti odluku o imenovanju novog Ovlašćenog lica za vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

 

ZABRANA VRŠE JA EDOZVOLJENOG UTICAJA NA OVLAŠĆENO LICE

 

Član 4.

4.1. Ovlašćeno lice je dužno da o nedozvoljenom uticaju odmah obavesti direktora Društva.

4.2. Direktor društve dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana ispita navode i preduzme potrebne mere.

4.3. U potrebne mere iz stava 2. ovog člana spadaju prijavljivanje prekršaja ili krivičnog dela i izdavanje naloga zaposlenom.

 

POSTUPAK UNUTRAŠNJEG UBZUNJIVANJA

 

Pokretanje postupka

Član 5.

5.1. Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja započinje dostavljanjem Informacije Društvu, odnosno Ovlašćenom licu.

5.2. Postupanje Ovlašćenog lica po dostavljenim informacijama je hitno.

 

Dostavljanje informacije

Član 6.

6.1. Dostavljanje Informacije vrši se pisanim ili usmenim putem.

6.2. Pisano dostavljanje informacije može se izvršiti neposrednom predajom Ovlašćenom licu, običnom ili preporučenom pošiljkom, kao i elektronskom poštom, na posebnu e-mail adresu kojoj pristup imaju samo Ovlašćena lica.

6.3. Usmeno dostavljanje Informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem se vrši davanjem usmene izjave Ovlašćenom licu.

6.4. Pošiljke na kojima je označeno da se upućuju Ovlašćenom licu, ili na kojima je vidljivo na omotu da se radi o Informaciji, može da otvori jedino Ovlašćeno lice.

6.5. Ukoliko se dostavljanje Informacije vrši neposrednom predajom ili usmeno, sastavlja se potvrda o prijemu Informacije.

 

Potvrda o prijemu informacije

Član 7.

7.1. Potvrdu o prijemu informacije izdaje Ovlašćeno lice.

 

7.1.1. Potvrda sadrži sledeće podatke:

  • vreme, mesto i način dostavljanja informacije;

  • broj i opis priloga uz informaciju;

  • kratak opis činjeničnog stanja navedenog u Informaciji;

  • podatke o tome da li uzbunjivač želi da podaci o njegovom identitetu ne budu otkriveni;

  • podatke o Društvu;

  • potpis Ovlašćenog lica;

  • potpis uzbunjivača, ukoliko uzbunjivač to želi;

  • podatke o uzbunjivaču, ukoliko uzbunjivač to želi.

7.2. Uzbunjivanje ako su u informaciji sadržani tajni podaci Informacija može da sadrži tajne podatke.

Član 8.

8.1. Pod tajnim podacima iz stava 1. ovog člana smatraju se podaci koji su u skladu sa propisima o tajnosti podataka prethodno označeni kao tajni.

8.2. Ako se informacija koja sadrži tajne podatke odnosi na Ovlašćeno lice, informacija se podnosi direktoru Društva.

8.3. U slučaju da Ovlašćeno lice, odnosno direktor u roku od 15 dana od dana dostavljanja ne postupi po informaciji u kojoj su sadržani tajni podaci, uzbunjivač se može obratiti ovlašćenom organu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita uzbunjivača.

8.4. U slučaju da se informacija koja sadrži tajne podatke odnosi na organe Društva, informacija se podnosi ovlašćenom organu.

8.5. Ako su u informaciji sadržani tajni podaci, uzbunjivač i druga lica su dužni da se pridržavaju opštih i posebnih mera zaštite tajnih podataka propisanih zakonom koji uređuje tajnost podataka.

 

Postupanje po anonimno dostavljenim informacijama

 

Član 9.

9.1. Ovlašćeno lice postupa i po anonimno dostavljenim informacijama.

9.2. Zabranjeno je preduzimanje mera u cilju otkrivanja identiteta anonimnog uzbunjivača.

 

Zaštita podataka o ličnosti uzbunjivača

 

Član 10.

10.1. Ovlašćeno lice je dužno da štiti podatke o ličnosti uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet uzbunjivača, osim ako se uzbunjivač ne saglasi sa otkrivanjem tih podataka, a u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

10.2. Svako lice koje sazna podatke iz stava 1. ovog člana dužno je da štiti te podatke.

10.3. Ovlašćeno lice je dužno da prilikom prijema informacije, obavesti uzbunjivača da njegov identitet može biti otkriven nadležnom organu, ako bez otkrivanja identiteta uzbunjivača ne bi bilo moguće postupanje tog organa, kao i da ga obavesti o merama zaštite učesnika u krivičnom postupku.

10.4. Ako je u toku postupka neophodno da se otkrije identitet uzbunjivača, Ovlašćeno lice je dužno da o tome, pre otkrivanja identiteta, obavesti uzbunjivača.

10.5. Podaci iz stava 1. ovog člana ne smeju se saopštiti licu na koje se ukazuje u informaciji.

 

 

 

Prethodno ispitivanje informacije u slučaju da je poznat identitet uzbunjivača

 

Član 11.

11.1. Ako po prijemu utvrdi da se informacija ne odnosi na unutrašnje uzbunjivanje, Ovlašćeno lice o tome bez odlaganja obaveštava uzbunjivača.

11.2. Ako je informacija nerazumljiva ili nepotpuna, Ovlašćeno lice će naložiti uzbunjivaču da u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja dostavi dodatne podatke.

11.3. O tome Ovlašćeno lice može obavestiti uzbunjivača i elektronskom poštom.

11.4. Ukoliko uzbunjivač ne dostavi dodatne podatke iz stava 2. ovog člana, Ovlašćeno lice će postupati po dostavljenoj informaciji na osnovu raspoloživih podataka.

 

Postupanje po informaciji

 

Član 12.

12.1. U slučaju da uzbunjivač želi da dostavi Informaciju usmenim putem - davanjem izjave, Ovlašćeno lice je dužno da pre davanja izjave o Informaciji:

 

1) obavesti uzbunjivača o svojim pravima propisanim Zakonom;

2) pouči uzbunjivača da Informacije daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.

 

12.2. Ovlašćeno lice je dužno da postupi po informaciji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Informacije.

12.3. U cilju provere informacije, otklanjanja eventualnih utvrđenih nepravilnosti i njenih posledice, Ovlašćeno lice preduzima odgovarajuće radnje o čemu obaveštava organe Društva, kao i uzbunjivača, ukoliko je to moguće na osnovu raspoloživih podataka.

12.4. Sva radno anagažovana lica kod Društva su dužna da Ovlašćenom licu odmah, a najkasnije u roku od tri dana, omoguće uvid u sve dokumente, baze podataka Društva i službenu komunikaciju putem elektronske pošte, od značaja za postupanje po informaciji.

 

Radnje koje preduzima Ovlašćeno lice

 

Član 13.

13.1. U cilju provere informacije, Ovlašćeno lice može ostvariti uvid u sve dokumente, baze podataka Društva i službenu komunikaciju radno anagažovanih kod Društva, koje su od značaja za postupanje po informaciji, odnosno uzeti izjave od uzbunjivača, ukoliko je to moguće, lica na koje se odnosi informacija i drugih lica.

 

13.2. O radnjama iz stava 1. ovog člana Ovlašćeno lice sastavlja zapisnik.

13.3. Na sadržinu zapisnika može se izjaviti prigovor.

 

 

Obaveštavanje uzbunjivača u toku i po okončanju postupka

 

Član 14.

14.1. Na zahtev uzbunjivača, Ovlašćeno lice je dužno da mu pruži obaveštenja o toku i radnjama preduzetim u postupku, kao i da omogući uzbunjivaču da izvrši uvid u spise predmeta i da prisustvuje radnjama u postupku.

14.2. Ovlašćeno lice je dužno da obevesti uzbunjivača o ishodu postupka po njegovom okončanju, u roku od 15 dana od dana okončanja postupka.

 

Izveštaj o preduzetim radnjama i predloženim merama

 

Član 15.

15.1. Po okončanju postupka Ovlašćeno lice sastavlja izveštaj o preduzetim radnjama u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem i predlaže mere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

15.2. Izveštaj iz stava 1. ovog člana treba da sadrži:

Podešavanja kolačića
Kao i većina web sajtova i naš web sajt koristi kolacice za personalizaciju sadržaja i oglasa , pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Radi što boljeg korisničkog iskustva, možete dozvoliti marketinške kolačiće. Nastavljanjem pregledanja prihvatate upotrebu kolačića i prihvatate šta je navedeno u Informaciji o obradi podataka.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.