0
Vaša korpa
Korpa je prazna.

Zaštita potrošača

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

(Politika privatnosti Internet sajta)

 

SYSTEM LINE DOO SUBOTICA

Mat. br.: 08660638, PIB: 100851887, Bikovački put 87, 24000 Subotica

U Subotici, dana 10.05.2021. godine.


SADRŽAJ OVOG PRAVILNIKA:

 

 •  UVODNE ODREDBE
 • ZNAČENJE IZRAZA
 • NAČELA OBRADE
 • TRANSPARENTNOST I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
 • PRAVO LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE NA PRISTUP
 • PRAVO LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE NA ISPRAVKU I BRISANJE
 • INTEGRITET I POVERLJIVOST PODATAKA O LIČNOSTI
 • ZAVRŠNE ODREDBE

 Na osnovu člana 5,12,21-24,26-40 Zakona o zatšiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) Sabo Žolt iz Subotice, JMBG: 1609985820005, kao direktor privrednog društva SYSTEM LINE DOO SUBOTICA , Mat. br.: 08660638, PIB: 100851887, Bikovački put 87, 24000 Subotica, dana 10.05.2021. godine donosi sledeći:

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

(Politika privatnosti Internet sajta)

UVODNE ODREDBE

Član 1.

1.1. SYSTEM  LINE DOO SUBOTICA kao privredno društvo koje se bavi nespecijalizovanom trgovinom na veliko kao svojom osnovnom delatnošću, proizvode iz svojeg prodajnog asortimana predstavlja i prodaje i putem Internet sajta: “systemline.rs”. Zaključivanje ugovora, isporuka i ostali relevantni koraci koji prate realizaciju kupovine putem navedenog Internet sajta regulisani su drugim aktima napred navedenog privrednog društva i mogu se pronaći i na navedenom Internet sajtu, dok se ovim aktom regulišu podaci o ličnosti koje fizička lica, kao naručioci artikala (kupci - potrošači) koje prodaje predmetno privredno društvo, istom otkrivaju u cilju uspešne i potpune realizacije kupovine predmetnih artikala.

 

1.2. Uzimajući u obzir napred navedeno, ovim pravilnikom, u skladu sa važećim pozitivnopravnim propisima koji regulišu materiju zaštite obrade podataka o ličnosti fizičkih lica, uređuju se naročito: načela obrade podataka o ličnosti, prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose, odnosno transparentnost informacija o prikupljanju podataka o ličnosti i informacije koje se pružaju licu čiji lični podaci se obrađuju kada se podaci o ličnosti prikupljaju od tog lica, zatim pravo lica na koje se podaci o ličnosti odnose na ispravku i brisanje, kao i druge okolnosti povezane sa podacima o ličnosti.

 

ZNAČENJE IZRAZA

Član 2.

 • podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • "lice na koje se podaci odnose" je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • "obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 •  "rukovalac" je pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade, odnosno u smislu ovog Pravilnika - privredno društvo System line doo Subotica, sa napred navedenim podacima;
 • “Internet sajt” je sajt putem koje rukovalac obavlja svoju osnovnu poslovnu delatnost odnosno prodaju svojih artikala - www.systemline.rs.
 • “Kolačići” predstavljaju informacije koje Internet sajt šalje računaru (ili drugom uređaju sa kojeg se predmetnom Internet sajtu pristupa), a koji su neophodni radi funkcionisanja Internet sajta, makretinga, analitike i slično. “Kolačići” nisu neophodni radi pristupa Internet sajtu ali su uslov za korišćenje nekih opcija koje navedena Internet sajt nudi. “Kolačići” predstavljanju tehniku prilagođavanja korisničkog doživljaja potrebama i karakteristikama računara / korisnika sa kojeg se pristupa Internet sajtu. Oni čuvaju određene podatke koji uključuju i podatke o ličnosti (primera radi podatak o mejl adresi, IP adresi, podatak o korišćenju samog Internet sajta, kao što su vremenski period protekao između dve posete Internet sajtu i slično. Postoje privremeni “kolačići” koji se brišu sa medija pri napuštanju Internet pretraživača sa kojeg se pristupilo Inernet sajtu, te stalni “kolačići” koji ostaju i po zatvaranju Internet sajta u dužem vremenskom periodu. Postoje i “kolačići”koje koriste treća lica a služe da bi se pratilo korišćenje Interneta u marketinške svrhe.

 

NAČELA OBRADE

Član 3.

3.1. Obrada podataka o ličnosti u obavljanju svoje poslovne delatnosti, rukovalac vrši:

 • zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, pri čemu zakonitost obrade podataka o ličnosti rukovalac zasniva na neophodnosti obrade za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora (načelo zakonitosti, poštenja i transparentnosti),
 • ograničeno u odnosu na svrhu obrade, u smislu što se podaci o ličnosti prikupljaju samo i isključivo na način i u svrhe određene ovim Pravilnikom, te se u druge svrhe ne mogu koristiti (načelo ograničenosti svrhe),
 • primereno, samo u delu u kojem su podaci bitni, te ograničeno na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade u skladu sa ovim pravilnikom ("minimizacija podataka"),
 • vodeći račina o da se podaci o ličnosti čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade ("ograničenje čuvanja"),
 • obrađujući podatke o ličnosti na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera ("integritet i poverljivost")

 

TRANSPARENTNOST I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

 

Član 4.

U skladu sa važećim zakonskim propisima rukovalac ovim putem licu na koje se podaci odnose pruža sledeće podatke:

 

 • Identitet i kontakt podaci rukovaoca su sledeći:

SYSTEM LINE DOO SUBOTICA,

Mat. br.: 08660638, PIB: 100851887, Bikovački put 87, 24000 Subotica

tel.: 0244797299, email: office@systemline.co.rs

 

 • Identitet i kontakt podaci lica imenovanog za zaštitu podataka o ličnosti su sledeći:

Sintija Sabo

Bikovački put 87, 24000 Subotica

email: sintija.sabo@systemline.co.rs, tel.: 0244797299

 

 • podaci o ličnosti prikupljaju se u svrhu i u delu u kojem je to potrebno radi zaključivanja ugovora o kupoprodaji artikala koje rukovalac nudi putem Internet sajta, te naručivanja i uspešnog upućivanja tih artikala na relevantne adrese naručilaca (kupaca - potrošača). U tom smislu, rukovalac prikuplja sledeće podatke: ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, država, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, te eventualno druge podatke potrebne za navedene svrhe, dok se za slučaj registracije putem Internet sajta: systemline.rs prikuplja sledeće: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, grad.
 • podaci o ličnosti mogu biti podeljeni samo sa trećim licima sa kojima sarađuje privredno društvo “System line” doo Subotica, i to jedino radi i u cilju uspešne isporuke naručenih artikala (npr. pošti,kurirskoj službi, knjigovodstvenoj agenciji i slično),
 • privredno društvo System line doo Subotica može vršiti radnje i aktivnosti reklamiranja svojih proizvoda jedino po osnovu izričitog pismenog pristanka lica na koje se podaci odnose ili trećeg za to izričito ovlašćenog lica,
 • zakonski osnov obrade podataka o ličnosti nalazi se u čl. 12. st.1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno:

 

“obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora”,

te u čl. 12. st.1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno:

 

“lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha”.

 

 • podatke o ličnosti koje prikuplja i obrađuje, rukovalac ne deli se trećim licima (osim u svrhe i u obimu koji su potrebni za isporuku naručenih artikala) niti na bilo koji način čini dostupnim drugoj državi i/ili međunarodnoj organizaciji, niti se na bilo koji drugi način čine dostupnim bilo kome po bilo kojem osnovu, osim pošti, kurirskoj ili drugoj službi, koja se bavi poslovima dostave artikala naručenih od strane lica na koje se podaci odnose (kupaca – potrošača), knjigovodstvenoj agenciji radi izdavanja faktura i slično,
 • podatke o ličnosti koje prikuplja i obrađuje rukovalac čuvaju se do momenta konačne isporuke naručenog artikla licu na koje se podaci odnose (kupcu - potrošač), odnosno konačnog ispunjenja ugovornog odnosa, nakon čega se isti brišu (osim za slučaj reklamacije potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača, u kojem slučaju će se podaci Potrošača koji je reklamirao robu čuvati 2 godine u evidenciji primljenih reklamacija u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača),
 • lice na koje se podaci odnose (kupci - potrošači) imaju pravo da se od rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti,
 • lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za zastitu podataka o ličnosti,
 • davanje podataka o ličnosti neophodan je uslov za zaključenje ugovora između rukovaoca i lica na koje se podaci odnose (kupca - potrošač), te lice na koje se podaci odnose (kupac - potrošač) ima obavezu istinitog i tačnog unošenja svojih podataka o ličnosti,
 • rukovalac podatke o ličnosti koje pribavlja i obrađuje neće obrađivati u svrhe različite od onih za koje su podaci o ličnosti pribaveljeni,
 • Korišćenjem Internet sajta, prikupljaju se “kolačići” i to: “kolačići” koje postavlja Google analytics i Facebook koji služe praćenju aktivnosti korisnika na sajtu, te “kolačiće” koje postavlja sistem same Internet stranice a kojima se prikuplaju informacije sa kojeg uređaja je korisnik pristupio (informacije traju 365 dana od dana poslednje posete sajtu), informacije kod kupovine kada se pri prvom ubacivanju proizvoda u “korpu” i traje do završetka kupovine ili do 365 dana od poslednje posete sajta. Ovi kolačići su samo za internu upotrebu i ne dele se trećim licima.

 

PRAVO LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE NA PRISTUP

Član 5.

Rukovalac je u obavezi da, na zahtev lica na koje se podaci odnose, istom pruži informacije o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, omogući pristup tim podacima, kao i ostale informacije definisane članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

PRAVO LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE NA ISPRAVKU I BRISANJE

Član 6.

6.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave.

6.2.  Za slučaj da je lice na koje se podaci odnose (kupac - potrošač) unelo netačne podatke u formu koja se popunjava pri zaključenju ugovora i naručivanju artikala, isti ima pravo da mu se predmetni podaci isprave i/ili dopune, ukoliko to lice, o potrebi promene i/ili ispravke podataka o ličnosti, blagovremeno obavesti rukovaoca putem kontakt telefona iz čl. 4. ovog Pravilnika ili putem drugog jasno označenog telefonskog broja, istaknutog na Internet sajtu.

 

6.3.  Rukovalac će podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose izbrisati bez odlaganja odmah nakon isporuke naručenog artikla licu na koje se podaci odnose (kupcu / naručiocu), odnosno konačnog ispunjenja ugovornog odnosa.  

INTEGRITET I POVERILJIVOST PODATAKA O LIČNOSTI

Član 7.

7.1. U skladu sa procenjenom verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, a uzimajući u obzir način, svrhu i obim obrade podataka o ličnosti od strane rukovaoca, rukovalac je preduzeo odgovarajuće mere kako bi se postigao odgovarajući nivo bezbedenosti u odnosu na rizik.

7.2. Svi podaci o ličnosti u smislu ovog Pravilnika u okvirnu radne organizacije rukovaoca smatraju se poslovnom tajnom, te se svako neovlašćeno prenošenje, saopštavanje ili na bilo koji drugi način činjenje dostupnim predmetnih podataka o ličnosti trećim licima, smatra kršenjem poslovne tajne, te će se smatrati povredom radne obaveze i kao takvo podleže sankciji.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj tabli rukovaoca sa danom njegovog donošenja, odnosno 10.05.2021. godine, i stupa na snagu protekom 8 dana od dana objavljivanja, odnosno 18.05.2021. godine.

 

 

Subotica, 11.01.2022 .godine.                               

SYSTEM LINE DOO SUBOTICA

zakonski zastupnik - direktor Žolt Sabo

Podešavanja kolačića
Kao i većina web sajtova i naš web sajt koristi kolacice za personalizaciju sadržaja i oglasa , pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Radi što boljeg korisničkog iskustva, možete dozvoliti marketinške kolačiće. Nastavljanjem pregledanja prihvatate upotrebu kolačića i prihvatate šta je navedeno u Informaciji o obradi podataka.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.