0
024/4 797 299 Ponedeljak - Petak 07-15h

Korpa

Vaša korpa je trenutno prazna.

Prijava

Konkursi, javni pozivi i podsticaji

1.  Bespovratna sredstva za izgradnju farmi i nabavku opreme za manipulaciju stajnjakom

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu stočarsku proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za podršku investicijama za izgradnju i  opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju objekata za smeštaj : svinja, ovaca, koza, goveda, živine i akvakulture.

U pogledu uslova stočnog fonda i objekta, podnosilac zahteva mora da: 

- u RPG ima prijavljeni stočni fond  (HID) i i da na poljoprivrednom gazdinstvu ima najvise 19 mlečnih kravai/ili ako ima kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili do 1000 do 3999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 100 tovnih ćurki po -turnusu i/ili najmanje 500kg ribe.

- ima objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem - fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa.

- ima objekat koji je predmet investicije upisanu Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

Podsticaj iznosi 50 - 65% cene bez PDV-a

Osnovni uslovi za ostvarivanje podsticaja su da podnosilac zahteva :

Propisano je da vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju veći od 50.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnsoi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godine, u periodu od 15.juna do 15.oktobra tekuće godine.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Za više detalja kao i spisak prihvatljivih investicija možete videti na http://subvencije.rs/vesti/izgradnja-farmi/

 

2. Podsticaji za mlekomate i robote za mužu krava

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivrede, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku : http://subvencije.rs/vesti/podsticaji-za-mlekomate-i-robote-za-muzu-krava/

 

3.Javni poziv za podsticaje namenje preradi poljoprivrednih proizvoda

Podsticaji obuhvataju program za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru : mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića, voća i povrća. U skladu sa posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

Za više detalja na : http://subvencije.rs/vesti/javni-poziv-za-podsticaje-namenjene-preradi-poljoprivrednih-proizvoda/

 

4. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10.jula do 30.avgusta 2019.godine. Podsticaji se utvđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicje umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Za više detalja možete pogledati na sledećem linku http://subvencije.rs/vesti/javni-poziv-za-nabavku-masina-i-opreme-u-primarnoj-stocarskoj-proizvodnji-u-2019-godini/